Zostań naszym klientem

Dostarczymy Ci energię i gaz.

Energia elektryczna

Sprawdź naszą ofertę

Gaz ziemny

Taryfy i ceny

Pomoc

Odbiorca – konsument w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), („KC”), który na podstawie zawartej Umowy kupuje od Sprzedawcy energię elektryczną wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwach domowych oraz obiektach związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych

Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 25 Ustawy Prawo energetyczne, z którym w danym czasie Sprzedawca ma zawartą umowę o świadczenie przez OSD usług dystrybucyjnych, w celu zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy przez Sprzedawcę

Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Odbiorcy usługi dystrybucji energii elektrycznej

Umowa kompleksowa – umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, związane ze świadczeniem usług dystrybucji w celu realizacji zawartych przez Sprzedawcę Umów

Taryfa – każdorazowy zbiór cen i stawek, opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez Sprzedawcę i zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa oraz wprowadzony do stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego, stosowany w rozliczeniach z Odbiorcą w przypadku, gdy Sprzedawca będzie zobowiązany do przedkładania taryf do zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Taryfa OSD – zbiór stawek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz warunków ich stosowania, opracowany przez OSD i wprowadzany do stosowania jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne, zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Cennik Promocyjny – każdorazowy zbiór cen lub stawek, opłat za energię elektryczną, bądź innych opłat stosowanych przez Sprzedawcę oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa, obowiązujący Odbiorców, którzy mają zawartą ze Sprzedawcą Umowę na czas określony

Cennik Standardowy – każdorazowy zbiór cen lub stawek, opłat za energię elektryczną i innych opłat stosowanych przez Sprzedawcę oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa, obowiązujący Odbiorców, którzy mają zawartą Umowę na czas nieokreślony albo których Sprzedawca po przekształceniu się Umowy zawartej na czas określony w Umowę na czas nieokreślony poinformuje o planowanej zmianie cen energii elektrycznej lub miesięcznej Opłaty Handlowej, w tym podwyżce cen oraz opłat. Cennik Standardowy obowiązuje Odbiorców, pod warunkiem, że na co najmniej 60 dni przed jego wprowadzeniem przez Sprzedawcę  zostanie on przesłany do Odbiorcy

Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii elektrycznej biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię

Licznik – urządzenie służące do dokonywania pomiarów zużycia energii elektrycznej

Odczyt rozliczeniowy – przyjęta do rozliczenia ilość energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcę stwierdzona na podstawie stanu Układu pomiarowo-rozliczeniowego przekazanego przez OSD, Odbiorcę lub wyliczona na podstawie prognozy ilości energii przekazanej przez Odbiorcę

Okres rozliczeniowy – okres między dwoma kolejnymi Odczytami rozliczeniowymi Układu pomiarowo – rozliczeniowego

Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej

PPE – adres punktu poboru energii elektrycznej, do którego dostarczana jest energia elektryczna, wyszczególniony w Umowie lub w Załączniku do Umowy

Kod PPE – numer identyfikujący dane punktu poboru energii elektrycznej

Numer Ewidencyjny – numer identyfikacyjny podany na fakturze

 • Zmiana sprzedawcy

  Czy możliwa jest zmiana Sprzedawcy i Dystrybutora energii elektrycznej?

  Zmienić można jedynie Sprzedawcę. Każdy dystrybutor ma przypisany określony obszar, za który odpowiada, obejmujący wszystkie końcowe miejsca poboru energii elektrycznej z danego terenu, w związku z czym nie ma możliwości jego zmiany.

  Czy po podpisaniu umowy sprzedażowej z POE wzrosną opłaty dystrybucyjne?

  Nie. Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się dystrybucją energii (dystrybutor), jest zobowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki za przesyłkę i dystrybucję energii dla całego kraju określone są w Taryfie zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

  Czy to prawda, że po zmianie sprzedawcy będę otrzymywać dwie faktury?

  Tak. Jedną fakturę wystawi nowy Sprzedawca za sprzedaną energię, a drugą lokalny Dystrybutor za dostarczenie tej energii do Odbiorcy. Do tej pory obie te opłaty znajdowały się na jednej fakturze. Rekompensatą za konieczność opłacania dwóch faktur będzie jednak niższa cena energii.

  Czy w czasie procesu zmiany sprzedawcy mogę zmienić również taryfę?

  Zmianę taryfy należy zgłosić u lokalnego Dystrybutora. Optymalnym rozwiązaniem jest zmiana taryfy przed rozpoczęciem zmiany sprzedawcy. W tym celu należy zgłosić się do Dystrybutora i tam zgłosić chęć zmiany taryfy, a następnie rozpocząć proces zmiany sprzedawcy. Możliwa jest również zmiana taryfy po zmianie Sprzedawcy. Po zakończeniu procesu należy udać się do Dystrybutora, dokonać zmiany taryfy a następnie poinformować o tym fakcie nowego sprzedawcę.

  Czy w trakcie zmiany Sprzedawcy może zabraknąć prądu?

  Nie. Odpowiedzialność za ciągłość dostaw energii elektrycznej spoczywa na dystrybutorze energii elektrycznej. Również w jego gestii leży naprawa urządzeń, odczyt liczników, oraz zapewnienie zamówionego poziomu mocy.

  Do kogo, w razie awarii, należy dzwonić po zmianie dostawcy energii elektrycznej?

  W tym przypadku nic się nie zmienia – w razie awarii, podobnie jak do tej pory, dzwonimy do Pogotowia Energetycznego, które realizuje swoje zadania w ramach Operatora Sieci Dystrybucyjnej odpowiedzialnego za infrastrukturę energetyczną na określonym terenie.

  Ile zapłacę za zmianę sprzedawcy?

  Zgodnie z URE zmiana Sprzedawcy jest bezpłatna.

  Ile trwa procedura zmiany sprzedawcy?

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami czas trwania pierwszej zmiany sprzedawcy powinien wynosić od 30 do 60 dni.

   

  Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

  Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na postawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

  Od kiedy zaczyna obowiązywać umowa z nowym sprzedawcą?

  Nowa umowa powinna zacząć obowiązywać w dniu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość sprzedaży.

  Dlaczego OSD pozwala na korzystanie ze swojej infrastruktury energetycznej firmie konkurencyjnej?

  Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne odbiorcy energii elektrycznej mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (Operator Systemu Dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Prawo swobodnego wyboru Sprzedawcy określa Zasada TPA (oznacza możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej).

 • Umowa sprzedaży energii elektrycznej

  Czym jest umowa sprzedaży energii elektrycznej?

  Umowa sprzedaży energii elektrycznej to umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą energii (Klientem), na podstawie której odbywa się sprzedaż energii elektrycznej.

  Umowa sprzedaży określa m.in.:

  • miejsce dostarczenia energii do odbiorcy (miejsce punktu poboru energii elektrycznej),
  • nazwę Dystrybutora/ Operator Systemu Dystrybucyjnego,
  • numer licznika/ nr ewidencyjny,
  • numer PPE (miejsce punktu poboru energii elektrycznej),
  • taryfę Dystrybutora,
  • przewidywane roczne zużycia energii elektrycznej w kWh,
  • okres wypowiedzenia u dotychczasowego Sprzedawcy,
  • nazwę produktu/ oferty,
  • sposób prowadzenia rozliczeń (częstotliwość wystawienia faktur za energię elektryczną),
  • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
  • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

  Ile czasu obowiązuje umowa sprzedaży energii elektrycznej?

  Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej (OWU) oraz w Cenniku

  Czy przed zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej mogę zapoznać się z dokumentami?

  Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 480 27 22 lub mailowo na adres bok@poesa.pl . Nasi konsultanci udzielą niezbędnych informacji, przedstawią ofertę oraz niezbędne dokumenty.

  Jak dowiem się o tym, że zawarta przeze mnie umowa sprzedaży energii elektrycznej weszła w życie?

  Po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy każdy Klient otrzymuje pismo powitalne, informujące o rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej. Dostarczymy również podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji, zawartą na mocy udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, podpisaną przez przedstawiciela Spółki oraz przedstawiciela lokalnego Dystrybutora.

  Jak powinienem rozwiązać umowę sprzedaży z moim obecnym Sprzedawcą energii?

  Polski Operator Energetyczny zachęca do udzielania naszej firmie stosownego pełnomocnictwa, które umożliwi nam podjęcie wszelkich formalności do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, w tym także wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej. Dzięki takiemu pełnomocnictwu oszczędzasz czas, bo wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.

  Jak mogę mieć wgląd w dokumenty, które podpisałem ze Spółką?

  Każdy Klient, który podpisał umowę z naszą Spółką otrzymuje kopię podpisanych dokumentów. Poza tym w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

  Czy członek mojej rodziny może uzyskać informację na temat zawartej przeze mnie umowy sprzedaży energii elektrycznej?

  Wszelkie informacje związane z umową sprzedaży energii, Polski Operator Energetyczny może udzielić tylko klientowi umownemu, czyli tej osobie, która zawarła umowę sprzedaży. Spółka spełnia w ten sposób wymóg ochrony danych osobowych odbiorcy, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

  Co się stanie kiedy złożę rezygnację z zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej?

  Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient, który zawarł umowę poza lokalem sprzedawcy, może odstąpić od podpisanej umowy – wystarczy, że złoży oświadczenie o odstąpieniu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wtedy umowa jest uważana za niezawartą i nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z rezygnacją.

  W przypadku złożenia rezygnacji (po ustawowo przysługujących 14 dniach) z umowy zawartej na czas określony, zgodnie z zapisami § 1 umowy sprzedaży energii elektrycznej – Sprzedawca może obciążyć Odbiorcę Opłatą Jednorazową z tytułu przedterminowego wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony.

 • Faktury i płatności

  Ile faktur będę otrzymywać po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej?

  Po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej Klient otrzymuje 2 faktury: od Sprzedawcy oraz Dystrybutora.

  Co to jest faktura prognozowana?

  Jednym z rodzajów faktury za energię elektryczną jest prognoza – to faktura z podaniem szacunkowej ilości energii zużywanej przez Klienta w miesiącu. Prognoza jest wyliczana na podstawie faktur rozliczeniowych z poprzedniego okresu, bierze pod uwagę średniodobowe zużycie energii elektrycznej. Polski Operator Energetyczny w trakcie podpisywania umowy sprzedaży pozyskuje informację o planowanym rocznym/miesięcznym zużyciu energii elektrycznej.

  Co to jest faktura rozliczeniowa?

  Faktura rozliczeniowa zawiera rzeczywiste zużycie energii elektrycznej wg danych pomiarowych licznika, przekazanych do Polski Operator Energetyczny przez lokalnego dystrybutora tzw. Odczyt rozliczeniowy. Wtedy też wskazane będzie, czy z rozliczenia poprzedniego okresu prognozy wynika niedopłata i Klient zobowiązany jest dokonać płatności, czy może powstała nadpłata po stronie Klienta.

  Czy muszę opłacać rachunki za energię zgodnie z prognozami zużycia energii?

  Polski Operator Energetyczny, tak jak inne przedsiębiorstwa energetyczne, wystawia faktury prognozujące, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Dlatego klient, który ma zawartą umowę na sprzedaż energii elektrycznej jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za energię.

  Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, to w okresie tym można pobierać opłatę za energię w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia, z uwzględnieniem m.in. sezonowości poboru energii (okres wiosenno-letni/ jesienno- zimowy).

  Co dzieje się w przypadku kiedy prognoza okazała się inna niż zużycie?

  Gdy prognoza zużycia energii jest niedoszacowana, w kolejnym okresie rozliczeniowym powstaje niedopłata. Jest ona wskazana w fakturze rozliczeniowej i należy ja uregulować po otrzymaniu tejże faktury.

  Gdy prognoza zużycia energii jest przeszacowana (zawyżona), w kolejnym okresie rozliczeniowym powstaje nadpłata.

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, nadpłata jest zaliczona na poczet najbliższych przyszłych płatności. Klient może otrzymać zwrot nadpłaconych środków, jeśli w terminie 14 dni od otrzymania faktury rozliczeniowej, złoży pismo z żądaniem zwrotu nadpłaty.

  Jak mogę dowiedzieć się o swoich płatnościach / saldzie/ numerze konta bankowego?

  W celu uzyskania informacji o saldzie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. Biuro Obsługi Klienta +48 22 480 27 22. Pytania można także kierować na adres e-mail bok@poesa.pl lub pisemnie na adres Polski Operator Energetyczny S.A. , Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.

  Jaki jest termin płatności za otrzymaną fakturę?

  Termin płatności każdorazowo jest wskazany na fakturze – jest to 21 dni od daty wystawienia faktur prognozujących lub faktur rozliczeniowych.

 • Reklamacje i zgłoszenia

  Jak jest okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji?

  Reklamacje i wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich wpływu.

  Jeśli Klient składa reklamację, czy może wstrzymać się z płatnością faktury za energie elektryczną?

  Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku terminowego uregulowania faktury za energię elektryczną. W przypadku uznania reklamacji faktura zostanie skorygowana.

  Jak mogę złożyć reklamację?

  Reklamację można złożyć pisemnie na adres Polski Operator Energetyczny S.A. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. Przy zgłaszaniu reklamacji prosimy o podanie pełnych danych teleadresowych, numeru Punktu Poboru Energii Elektrycznej oraz aktualnego wskazania licznika energii elektrycznej.

Czym jest umowa kompleksowa?

Jest to umowa która łączy sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej – nie musisz podpisywać już umowy dystrybucyjnej. Oznacza to, że płacisz tylko jeden rachunek swojemu Sprzedawcy energii elektrycznej.

Poniżej przedstawiamy umowę kompleksową oraz wszystkie niezbędne dokumenty.

Taryfa – stosowany przez Sprzedawcę zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, na którego podstawie rozliczana będzie sprzedaż i dostarczanie Paliwa gazowego Odbiorcy, wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne

Adres Punktu Poboru Paliwa gazowego – wskazany przez Odbiorcę obiekt do którego będzie dostarczane Paliwo gazowe

Dane pomiarowo-rozliczeniowe – dane zużycia Paliwa gazowego przekazywane przez OSD, na podstawie których następuje rozliczenie Paliwa gazowego zużytego przez Odbiorcę w ramach Umowy

Generalna Umowa Dystrybucji – Umowa zawarta pomiędzy OSD a Sprzedawcą określająca wzajemne prawa i obowiązki stron w celu realizacji zawartych przez Sprzedawcę z Odbiorcami Umów kompleksowych dostarczania Paliwa gazowego

IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez OSD i wprowadzana przez niego
do stosowania, zamieszczona na stronie internetowej OSD

Odbiorca – konsument w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93
z późn. zm.), („KC”), który na podstawie zawartej Umowy kupuje od Sprzedawcy Paliwo gazowe wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwach domowych oraz obiektach związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych

Okres rozliczeniowy – ustalony w Taryfie przedział czasu, będący podstawą do rozliczenia Odbiorcy za dostarczony gaz, okres między dwoma kolejnymi Odczytami rozliczeniowymi Układu pomiarowo – rozliczeniowego, za który Odbiorca dokonuje płatności za dostarczone przez Sprzedawcę Paliwo gazowe,  szczegółowo wskazany na fakturze

Odczyt kwalifikacyjny – Jest to odczyt OSD wykonywany w terminie, w którym – na danym obszarze – wykonywane są odczyty dla odbiorców z grup taryfowych, dla których przewiduje się jeden odczyt OSD w ciągu roku (rok umowny)

Odczyt sprawdzający – Jest to odczyt wskazania układu pomiarowego dokonany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Sprzedawcę na zlecenie Klienta w celu weryfikacji Odczytu Odbiorcy. Odczyt sprawdzający nie stanowi kontroli układu pomiarowego

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się działalnością w zakresie dystrybucji Paliwa gazowego, odpowiedzialne  za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę Sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi odpowiednio do obszaru działania, z którym Sprzedawca ma zawartą Umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem Paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej,
w tym połączeń z innymi systemami gazowymi, działające pod firmą: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie

Paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy grupy E

Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach gazowych przez grupę odbiorców o zbliżonej charakterystyce poboru Paliwa gazowego

Układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów ilości pobranego z Sieci gazu i dokonywania rozliczeń za Paliwo gazowe w jednostkach objętości lub jednostkach energii

 • Zmiana sprzedawcy

  a) Czy możliwa jest zmiana Sprzedawcy i Dystrybutora energii elektrycznej?

  Zmienić można jedynie Sprzedawcę. Każdy dystrybutor ma przypisany określony obszar, za który odpowiada, obejmujący wszystkie końcowe miejsca poboru energii elektrycznej z danego terenu, w związku z czym nie ma możliwości jego zmiany.

  b) Czy po podpisaniu umowy sprzedażowej z POE wzrosną opłaty dystrybucyjne?

  Nie. Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się dystrybucją energii (dystrybutor), jest zobowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki za przesyłkę i dystrybucję energii dla całego kraju określone są w Taryfie zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

  c) Czy to prawda, że po zmianie sprzedawcy będę otrzymywać dwie faktury?

  Tak. Jedną fakturę wystawi nowy Sprzedawca za sprzedaną energię, a drugą lokalny Dystrybutor za dostarczenie tej energii do Odbiorcy. Do tej pory obie te opłaty znajdowały się na jednej fakturze. Rekompensatą za konieczność opłacania dwóch faktur będzie jednak niższa cena energii.

  d) Czy w czasie procesu zmiany sprzedawcy mogę zmienić również taryfę?

  Zmianę taryfy należy zgłosić u lokalnego Dystrybutora. Optymalnym rozwiązaniem jest zmiana taryfy przed rozpoczęciem zmiany sprzedawcy. W tym celu należy zgłosić się do Dystrybutora i tam zgłosić chęć zmiany taryfy, a następnie rozpocząć proces zmiany sprzedawcy. Możliwa jest również zmiana taryfy po zmianie Sprzedawcy. Po zakończeniu procesu należy udać się do Dystrybutora, dokonać zmiany taryfy a następnie poinformować o tym fakcie nowego sprzedawcę.

  e) Czy w trakcie zmiany Sprzedawcy może zabraknąć prądu?

  Nie. Odpowiedzialność za ciągłość dostaw energii elektrycznej spoczywa na dystrybutorze energii elektrycznej. Również w jego gestii leży naprawa urządzeń, odczyt liczników, oraz zapewnienie zamówionego poziomu mocy.

  f) Do kogo, w razie awarii, należy dzwonić po zmianie dostawcy energii elektrycznej?

  W tym przypadku nic się nie zmienia – w razie awarii, podobnie jak do tej pory, dzwonimy do Pogotowia Energetycznego, które realizuje swoje zadania w ramach Operatora Sieci Dystrybucyjnej odpowiedzialnego za infrastrukturę energetyczną na określonym terenie.

  g) Ile zapłacę za zmianę sprzedawcy?

  Zgodnie z URE zmiana Sprzedawcy jest bezpłatna.

  h) Ile trwa procedura zmiany sprzedawcy?

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami czas trwania pierwszej zmiany sprzedawcy powinien wynosić od 30 do 60 dni.

   

  i) Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

  Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na postawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

  j) Od kiedy zaczyna obowiązywać umowa z nowym sprzedawcą?

  Nowa umowa powinna zacząć obowiązywać w dniu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość sprzedaży.

  k) Dlaczego OSD pozwala na korzystanie ze swojej infrastruktury energetycznej firmie konkurencyjnej?

  Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne odbiorcy energii elektrycznej mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (Operator Systemu Dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Prawo swobodnego wyboru Sprzedawcy określa Zasada TPA (oznacza możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej).

 • Umowa sprzedaży energii elektrycznej

  a) Czym jest umowa sprzedaży energii elektrycznej?

  Umowa sprzedaży energii elektrycznej to umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą energii (Klientem), na podstawie której odbywa się sprzedaż energii elektrycznej.

  Umowa sprzedaży określa m.in.:

  • miejsce dostarczenia energii do odbiorcy (miejsce punktu poboru energii elektrycznej),
  • nazwę Dystrybutora/ Operator Systemu Dystrybucyjnego,
  • numer licznika/ nr ewidencyjny,
  • numer PPE (miejsce punktu poboru energii elektrycznej),
  • taryfę Dystrybutora,
  • przewidywane roczne zużycia energii elektrycznej w kWh,
  • okres wypowiedzenia u dotychczasowego Sprzedawcy,
  • nazwę produktu/ oferty,
  • sposób prowadzenia rozliczeń (częstotliwość wystawienia faktur za energię elektryczną),
  • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
  • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

  b) Ile czasu obowiązuje umowa sprzedaży energii elektrycznej?

  Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej (OWU) oraz w Cenniku

  c) Czy przed zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej mogę zapoznać się z dokumentami?

  Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 480 27 22 lub mailowo na adres bok@poesa.pl . Nasi konsultanci udzielą niezbędnych informacji, przedstawią ofertę oraz niezbędne dokumenty.

  d) Jak dowiem się o tym, że zawarta przeze mnie umowa sprzedaży energii elektrycznej weszła w życie?

  Po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy każdy Klient otrzymuje pismo powitalne, informujące o rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej. Dostarczymy również podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji, zawartą na mocy udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, podpisaną przez przedstawiciela Spółki oraz przedstawiciela lokalnego Dystrybutora.

  e) Jak powinienem rozwiązać umowę sprzedaży z moim obecnym Sprzedawcą energii?

  Polski Operator Energetyczny zachęca do udzielania naszej firmie stosownego pełnomocnictwa, które umożliwi nam podjęcie wszelkich formalności do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, w tym także wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej. Dzięki takiemu pełnomocnictwu oszczędzasz czas, bo wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.

  f) Jak mogę mieć wgląd w dokumenty, które podpisałem ze Spółką?

  Każdy Klient, który podpisał umowę z naszą Spółką otrzymuje kopię podpisanych dokumentów. Poza tym w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

  g) Czy członek mojej rodziny może uzyskać informację na temat zawartej przeze mnie umowy sprzedaży energii elektrycznej?

  Wszelkie informacje związane z umową sprzedaży energii, Polski Operator Energetyczny może udzielić tylko klientowi umownemu, czyli tej osobie, która zawarła umowę sprzedaży. Spółka spełnia w ten sposób wymóg ochrony danych osobowych odbiorcy, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

  h) Co się stanie kiedy złożę rezygnację z zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej?

  Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient, który zawarł umowę poza lokalem sprzedawcy, może odstąpić od podpisanej umowy – wystarczy, że złoży oświadczenie o odstąpieniu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wtedy umowa jest uważana za niezawartą i nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z rezygnacją.

  W przypadku złożenia rezygnacji (po ustawowo przysługujących 14 dniach) z umowy zawartej na czas określony, zgodnie z zapisami § 1 umowy sprzedaży energii elektrycznej – Sprzedawca może obciążyć Odbiorcę Opłatą Jednorazową z tytułu przedterminowego wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony.

 • Faktury i płatności

  a) Ile faktur będę otrzymywać po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej?

  Po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej Klient otrzymuje 2 faktury: od Sprzedawcy oraz Dystrybutora.

  b) Co to jest faktura prognozowana?

  Jednym z rodzajów faktury za energię elektryczną jest prognoza – to faktura z podaniem szacunkowej ilości energii zużywanej przez Klienta w miesiącu. Prognoza jest wyliczana na podstawie faktur rozliczeniowych z poprzedniego okresu, bierze pod uwagę średniodobowe zużycie energii elektrycznej. Polski Operator Energetyczny w trakcie podpisywania umowy sprzedaży pozyskuje informację o planowanym rocznym/miesięcznym zużyciu energii elektrycznej.

  c) Co to jest faktura rozliczeniowa?

  Faktura rozliczeniowa zawiera rzeczywiste zużycie energii elektrycznej wg danych pomiarowych licznika, przekazanych do Polski Operator Energetyczny przez lokalnego dystrybutora tzw. Odczyt rozliczeniowy. Wtedy też wskazane będzie, czy z rozliczenia poprzedniego okresu prognozy wynika niedopłata i Klient zobowiązany jest dokonać płatności, czy może powstała nadpłata po stronie Klienta.

  d) Czy muszę opłacać rachunki za energię zgodnie z prognozami zużycia energii?

  Polski Operator Energetyczny, tak jak inne przedsiębiorstwa energetyczne, wystawia faktury prognozujące, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Dlatego klient, który ma zawartą umowę na sprzedaż energii elektrycznej jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za energię.

  Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, to w okresie tym można pobierać opłatę za energię w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia, z uwzględnieniem m.in. sezonowości poboru energii (okres wiosenno-letni/ jesienno- zimowy).

  e) Co dzieje się w przypadku kiedy prognoza okazała się inna niż zużycie?

  Gdy prognoza zużycia energii jest niedoszacowana, w kolejnym okresie rozliczeniowym powstaje niedopłata. Jest ona wskazana w fakturze rozliczeniowej i należy ja uregulować po otrzymaniu tejże faktury.

  Gdy prognoza zużycia energii jest przeszacowana (zawyżona), w kolejnym okresie rozliczeniowym powstaje nadpłata.

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, nadpłata jest zaliczona na poczet najbliższych przyszłych płatności. Klient może otrzymać zwrot nadpłaconych środków, jeśli w terminie 14 dni od otrzymania faktury rozliczeniowej, złoży pismo z żądaniem zwrotu nadpłaty.

  f) Jak mogę dowiedzieć się o swoich płatnościach / saldzie/ numerze konta bankowego?

  W celu uzyskania informacji o saldzie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. Biuro Obsługi Klienta +48 22 480 27 22. Pytania można także kierować na adres e-mail bok@poesa.pl lub pisemnie na adres Polski Operator Energetyczny S.A., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.

  g) Jaki jest termin płatności za otrzymaną fakturę?

  Termin płatności każdorazowo jest wskazany na fakturze – jest to 21 dni od daty wystawienia faktur prognozujących lub faktur rozliczeniowych.

 • Reklamacje i zgłoszenia

  a) jak jest okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji?

  Reklamacje i wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich wpływu.

  b) Jeśli Klient składa reklamację, czy może wstrzymać się z płatnością faktury za energie elektryczną?

  Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku terminowego uregulowania faktury za energię elektryczną. W przypadku uznania reklamacji faktura zostanie skorygowana.

  c) Jak mogę złożyć reklamację?

  Reklamację można złożyć pisemnie na adres Polski Operator Energetyczny S.A.  Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. Przy zgłaszaniu reklamacji prosimy o podanie pełnych danych teleadresowych, numeru Punktu Poboru Energii Elektrycznej oraz aktualnego wskazania licznika energii elektrycznej.